.

Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Rektörlüğe ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi görevlerini yürütmenin yanı sıra;

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları ambarlarda muhafaza etmek,
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 • Taşınırların korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak başlıca iş ve işlemlerdir.
Birimler

 • İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Satın Alma Şube Müdürlüğü
 • Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü