Untitled Document

BİRİMLER

İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Başkanlığın kadrolarındaki personelin maaş işlemlerini, veri girişlerini yapmak ve takip ederek harcama belgelerini hazırlamak,
 • Başkanlığımız personeline ait kesenek bildirimlerini hazırlayarak SGK’ya bildirmek,
 • Hatalı ödemelerin önlenmesi amacıyla göreve başlayan, görevden ayrılan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personeli takip etmek.
 • Her yıl personele verilecek giyecek yardımı ödemesini yapmak.
 • Yolluk ödeme işlemlerini yapmak,
 • Birimimizi ilgilendiren yazışmaları yapmak,
 • Başkanlığımız bünyesinde çalışan tüm personelin özlük işlerini takip etmek,
 • Başkanlığımıza görevlendirilen kısmi zamanlı öğrencilerin işlerinin takibini yapmak,
 • Gelen -giden evrak kaydını yaparak evrakların ilgili personele dağıtım işlemlerini yapmak,
 • Başkanın vereceği diğer yazılı veya sözlü görevleri yerine getirmek
Satın Alma Şube Müdürlüğü

Şube; ihale, kiralama ve doğrudan temin ve tahakkuk birimlerinden oluşmaktadır.

Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Rektörlüğe ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi görevlerini yürütmenin yanı sıra;

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları ambarlarda muhafaza etmek,
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 • Taşınırların korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak başlıca iş ve işlemlerdir.
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak;  Üniversitenin dışarıdan ve içeriden gelebilecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlanması, sivil savunma planının hazırlanması ve herhangi bir afet durumunda yapılması gereken eylemlerle ilgili faaliyetleri yürütmek.

Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Üniversitemiz ulaşım hizmetleri şube müdürlüğü yönergesi kapsamında motorlu araçlarının işletme, taşıma, bakım, onarım, ikmal ve tahsis işlevlerini yerine getirmektedir.
 • Üniversitemiz tüm Akademik ve İdari birimlerinin ulaşım, evrak dağıtımı ve nakliye hizmetlerinin yerine getirilmesi, servis ve hizmet araçlarının tahsis edilmesi,
 • Araçların bakım ve onarımlarının sağlanarak hizmete hazır halde tutulması, araçların trafik, tescil, fenni muayene, sigorta, otoban ve köprü geçişleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yıllık akaryakıt giderlerinin temini ile ilgili Teknik Şartnamenin hazırlanarak ihale komisyonuna sunulması, akaryakıt giderlerinin sağlanması ve izlenmesi,
 • Şoförlerin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme işlemle­rinin yürütülmesi, görev takip formlarının tutulması;
 • Araç zimmet kayıtlarının tutulması,
 • Üniversitemiz kayıtlarında bulunan ekonomik ömrünü dolduran araçlarla ilgili işlemlerin yapılması,
 • Şoförlerin hizmete uygun iş dağılımlarının yapılması,
 • Gelen araç isteklerinin takip edilmesi,
 • GPRS sistemi ile verilen görevlerin ve güzergâhların izlenerek hatalı sürücülerin uyarılmasıdır.